PHP语言API请求示例

获取邮件列表

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://domain-open-api.cuiqiu.com/v1/box/list");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('mail_id' => '5cb7d92','token' => '8e47b6a0ab5cb7d921ace8ysuja671nh','start_time' => '2021-07-15','end_time' => '2021-09-27','page' => '1','limit' => '10'));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $output;

获取邮件详细

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://domain-open-api.cuiqiu.com/v1/box/detail");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('mail_id' => '08EJ98s9dWz','token' => 'f76a1b32bacc4279bd6b731e59d8hj8837','box_id' => '23094'));
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $output;

 

脆球邮箱是什么?什么情况使用脆球邮箱?

脆球邮箱适合账号管理,多用于账号注册,比如您注册了10个微信公众号,每个公众号都需要邮箱注册,这时还需要额外注 […]